شرایط و قوانین حاکم بر وب سایت فروشگاه آگاه موزیک، شامل قوانین عمومی فروشگاه های مشابه بوده و تحت قوانین جاری کشور جمهوری اسالامی ایران می باشد.